Outsourcing laboratorium

Outsourcing usług diagnostyki laboratoryjnej

DEFINICJA

Outsourcing polega na zleceniu działalności, która nie jest podstawową dziedziną przedsiębiorstwa, wyspecjalizowanym firmom. Jest on definiowany jako przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej zakładu macierzystego pewnych realizowanych przez niego funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym.

Zgodnie z raportem zleconym przez Economist Intelligence Unit, w oparciu o opinie ponad 400 menedżerów i specjalistów z 34 krajów, outsourcing należy do najczęściej stosowanych metod organizatorskich na świecie . Według PricewaterhouseCoopers ponad 90% przedsiębiorstw z listy Fortune 500 stosowało outsourcing jako metodę usprawnienia swojej działalności. Uważany jest on za jedną z najważniejszych koncepcji zarządzania wprowadzonych do praktyki w okresie ostatnich 75 lat (Harvard Business Review).


CELE

Główny cel to poprawa sytuacji zakładu macierzystego, usprawnienie jego funkcjonowania oraz dalszy, efektywny rozwój.

Składają się na niego cele cząstkowe:

 • strategiczne - umożliwienie placówce skupienia zasobów finansowych na kluczowych obszarach działalności. To zaś decyduje o przewadze konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych.

 • rynkowe - poprawa pozycji konkurencyjnej, możliwość zwiększenia skali działalności, jej dywersyfikacja lub koncentracja.

 • ekonomiczne - redukcja kosztów, zwiększenie przychodów, a tym samym poprawa wyników ekonomicznych, oraz ograniczenie ryzyka ekonomicznego.

 • organizacyjne – uproszczenie struktury organizacyjnej placówki, zwiększające skuteczność jej działania.

Przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na swojej głównej działalności przynoszącej dochody, natomiast pozostałe prace zlecać innym firmom, zatrudniającym specjalistów oraz posiadającym najnowszy sprzęt i technologie z danej dziedziny.

Za outsourcingiem przemawia wiele korzyści, które zwiększają efektywność firmy.


KORZYŚCI

 • Redukcja kosztów diagnostyki laboratoryjnej na poziomie 20-30% – wyeliminowanie kosztów utrzymania personelu, magazynu, prowadzenia serwisu, uczestnictwa w kontrolach jakości, ryzyka zmian cen u dostawców, kursów walut i wielu innych czynników wpływających na stronę kosztową laboratorium.

 • Pełna kontrola kosztów, wyspecyfikowanie ich na poszczególne oddziały, a nawet lekarzy; możliwość ich planowania; rozliczanie za rzeczywiste używanie zasobów.

 • Przesunięcie kosztów ponoszonych przez Szpital w czasie – występują dopiero w terminie zapłaty faktury wystawionej przez firmę prowadzącą laboratorium; brak jest kosztów magazynowania, serwisu czy personelu, które muszą być regulowane w pierwszej kolejności.

 • Zamiana kosztów stałych na zmienne co sprawia, że istnieje większa możliwość oddziaływania na nie. Zmniejszone zostaje ryzyko ekonomiczne.

 • Uwolnienie kapitału inwestycyjnego i zasobów do innych zadań.

 • Koncentracja na działalności podstawowej.

 • Dostęp do najnowszej technologii.

 • Jednostka służby zdrowia nie ponosi kosztów remontów, modernizacji bazy sprzętowej ani inwestycji w wyposażenie laboratorium, związanych z dostosowaniem do standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno podlegać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. Nr 43, poz. 408),

 • Szpital nie ponosi kosztów komputeryzacji, następuje skrócenie czasu wdrażania systemu.

 • Wykorzystanie zewnętrznej firmy oznacza uniknięcie części skutków finansowych i prawnych funkcjonujących w niektórych jednostkach układów zbiorowych.

 • Zagwarantowana jest jakość i terminowość.

 • Rozszerzenie panelu badań o wysokospecjalistyczne, m.in. autoimmunologiczne, toksykologiczne, badania z zakresu diagnostyki infekcji, alergologii i inne.

 • Dostarczanie usług do wielu podmiotów pozwala firmom outsourcingowym dodatkowo wykorzystać efekt skali, co przekłada się na niższe ceny badań.

Firma synlab w ramach projektu outsourcingowego oferuje: 

 • Zintegrowany laboratoryjny system informatyczny. W laboratorium instalowany jest sieciowy system laboratoryjny „Centrum” firmy Marcel. Może on zostać zintegrowany z systemem szpitalnym. Niezależnie od integracji na oddziałach, udostępniana jest baza danych umożliwiająca niezależny dostęp do informacji o wynikach badań wykonanych dla danego pacjenta, niezależnie od czasu oraz miejsca wykonania i pobrania materiału (poprzez Internet).

 • System rejestracji próbek oparty na kodach kreskowych. Kody kreskowe przyspieszają rejestrację próbek, ale przede wszystkim istotnie eliminują ryzyko popełnienia błędu przed-laboratoryjnego.

 • Odpowiednią organizację pracy. Próbka ze zleceniem trafia do punktu rejestracyjnego, gdzie dane są wprowadzane do systemu. Następnie są automatycznie generowane listy robocze zleconych badań dla poszczególnych pracowni i aparatów. Zbieranie danych z aparatów, kontrola jakości oraz podwójna walidacja wyników dokonywana jest za pomocą systemu Centrum. Po wykonaniu badań i walidacji wyników przez kierowników pracowni, są one przesyłane do centralnej bazy danych, drukowane lub przesyłane elektronicznie do systemu szpitalnego. Umożliwia to przesunięcie ciężaru pracy personelu fachowego na monitorowanie badań zamiast ich rejestrację i przygotowywanie próbek. Efektem tego jest lepsza kontrola jakości i szybsza walidacja wyników.

 • Nowoczesne wyposażenie laboratorium. Laboratorium jest wyposażane w aparaturę nowej generacji, spełniającą wymagania stawiane nowoczesnym laboratoriom, odpowiadającą wymogom certyfikacji. Może ono również korzystać z powierzonej aparatury, o ile ta spełnia wymagania dopuszczenia. Standardem jest pełna dwustronna komunikacja aparatów diagnostycznych, celem wyeliminowania błędów i przyspieszenia pracy.

 • Zamknięty system pobrań. Stosujemy próżniowy system pobrań BD Vacutainer. Zapewniamy wszelkie niezbędne pojemniki do pobrań w ilości i asortymencie zamówionym przez poszczególne oddziały.

 • Personel. Większość personelu jest nadal zatrudniona w Laboratorium Szpitala i w ten sposób zapewnia ciągłość procedur i zwyczajów tak ważnych dla lekarzy i specyfiki szpitala. Personel przechodzi do naszego Laboratorium do pracy na tych samych warunkach, na których był zatrudniony dotychczas, albo lepszych.

Direttore Medico: Dr. Cosimo Ottomano (CMO)
Synlab Italia srl | Via Martiri delle Foibe, 1 - 20900 Monza (MB) | P.IVA 00577680176 - REA MB-1865893 - Capitale Sociale € 550.000,80 int. vers. | PEC: synlabitalia@pec.it

 

Credits

Chcemy mieć pewność, że przeglądanie naszej strony internetowej będzie dla Państwa przyjemnością. W związku z tym niniejsza witryna umieszcza pliki "cookies" na Państwa komputerze w celu zbierania informacji na temat korzystania z naszej witryny.