Dla kontahenta

Struktura dużej międzynarodowej sieci laboratoriów analitycznych umożliwiła nam opracowanie spójnych procedur, unifikację sprzętu i używanych odczynników, a także optymalizację kosztów w skali całej grupy.

Wszystkie nasze laboratoria korzystają ze wspólnie zdobywanej wiedzy i doświadczeń.

Laboratoria grupy Synlab są certyfikowane na zgodność z normami ISO oraz posiadają akredytację DAR- German Accreditation Council.

Synlab Polska bierze udział zarówno w krajowych jak i międzynarodowych programach kontroli jakości prowadzonych przez certyfikowane i niezależne ośrodki. Jesteśmy jednostką certyfikowaną przez TUV SUD i wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015

Outsourcing usług diagnostyki laboratoryjnej

DEFINICJA

Outsourcing polega na zleceniu działalności, która nie jest podstawową dziedziną przedsiębiorstwa, wyspecjalizowanym firmom. Jest on definiowany jako przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej zakładu macierzystego pewnych realizowanych przez niego funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym.

Zgodnie z raportem zleconym przez Economist Intelligence Unit, w oparciu o opinie ponad 400 menedżerów i specjalistów z 34 krajów, outsourcing należy do najczęściej stosowanych metod organizatorskich na świecie . Według PricewaterhouseCoopers ponad 90% przedsiębiorstw z listy Fortune 500 stosowało outsourcing jako metodę usprawnienia swojej działalności. Uważany jest on za jedną z najważniejszych koncepcji zarządzania wprowadzonych do praktyki w okresie ostatnich 75 lat (Harvard Business Review).


CELE

Główny cel to poprawa sytuacji zakładu macierzystego, usprawnienie jego funkcjonowania oraz dalszy, efektywny rozwój.

Składają się na niego cele cząstkowe:

 • strategiczne - umożliwienie placówce skupienia zasobów finansowych na kluczowych obszarach działalności. To zaś decyduje o przewadze konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych.

 • rynkowe - poprawa pozycji konkurencyjnej, możliwość zwiększenia skali działalności, jej dywersyfikacja lub koncentracja.

 • ekonomiczne - redukcja kosztów, zwiększenie przychodów, a tym samym poprawa wyników ekonomicznych, oraz ograniczenie ryzyka ekonomicznego.

 • organizacyjne – uproszczenie struktury organizacyjnej placówki, zwiększające skuteczność jej działania.

Przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na swojej głównej działalności przynoszącej dochody, natomiast pozostałe prace zlecać innym firmom, zatrudniającym specjalistów oraz posiadającym najnowszy sprzęt i technologie z danej dziedziny.

Za outsourcingiem przemawia wiele korzyści, które zwiększają efektywność firmy.


KORZYŚCI

 • Redukcja kosztów diagnostyki laboratoryjnej na poziomie 20-30% – wyeliminowanie kosztów utrzymania personelu, magazynu, prowadzenia serwisu, uczestnictwa w kontrolach jakości, ryzyka zmian cen u dostawców, kursów walut i wielu innych czynników wpływających na stronę kosztową laboratorium.

 • Pełna kontrola kosztów, wyspecyfikowanie ich na poszczególne oddziały, a nawet lekarzy; możliwość ich planowania; rozliczanie za rzeczywiste używanie zasobów.

 • Przesunięcie kosztów ponoszonych przez Szpital w czasie – występują dopiero w terminie zapłaty faktury wystawionej przez firmę prowadzącą laboratorium; brak jest kosztów magazynowania, serwisu czy personelu, które muszą być regulowane w pierwszej kolejności.

 • Zamiana kosztów stałych na zmienne co sprawia, że istnieje większa możliwość oddziaływania na nie. Zmniejszone zostaje ryzyko ekonomiczne.

 • Uwolnienie kapitału inwestycyjnego i zasobów do innych zadań.

 • Koncentracja na działalności podstawowej.

 • Dostęp do najnowszej technologii.

 • Jednostka służby zdrowia nie ponosi kosztów remontów, modernizacji bazy sprzętowej ani inwestycji w wyposażenie laboratorium, związanych z dostosowaniem do standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno podlegać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. Nr 43, poz. 408),

 • Szpital nie ponosi kosztów komputeryzacji, następuje skrócenie czasu wdrażania systemu.

 • Wykorzystanie zewnętrznej firmy oznacza uniknięcie części skutków finansowych i prawnych funkcjonujących w niektórych jednostkach układów zbiorowych.

 • Zagwarantowana jest jakość i terminowość.

 • Rozszerzenie panelu badań o wysokospecjalistyczne, m.in. autoimmunologiczne, toksykologiczne, badania z zakresu diagnostyki infekcji, alergologii i inne.

 • Dostarczanie usług do wielu podmiotów pozwala firmom outsourcingowym dodatkowo wykorzystać efekt skali, co przekłada się na niższe ceny badań.

Firma synlab w ramach projektu outsourcingowego oferuje: 

 • Zintegrowany laboratoryjny system informatyczny. W laboratorium instalowany jest sieciowy system laboratoryjny „Centrum” firmy Marcel. Może on zostać zintegrowany z systemem szpitalnym. Niezależnie od integracji na oddziałach, udostępniana jest baza danych umożliwiająca niezależny dostęp do informacji o wynikach badań wykonanych dla danego pacjenta, niezależnie od czasu oraz miejsca wykonania i pobrania materiału (poprzez Internet).

 • System rejestracji próbek oparty na kodach kreskowych. Kody kreskowe przyspieszają rejestrację próbek, ale przede wszystkim istotnie eliminują ryzyko popełnienia błędu przed-laboratoryjnego.

 • Odpowiednią organizację pracy. Próbka ze zleceniem trafia do punktu rejestracyjnego, gdzie dane są wprowadzane do systemu. Następnie są automatycznie generowane listy robocze zleconych badań dla poszczególnych pracowni i aparatów. Zbieranie danych z aparatów, kontrola jakości oraz podwójna walidacja wyników dokonywana jest za pomocą systemu Centrum. Po wykonaniu badań i walidacji wyników przez kierowników pracowni, są one przesyłane do centralnej bazy danych, drukowane lub przesyłane elektronicznie do systemu szpitalnego. Umożliwia to przesunięcie ciężaru pracy personelu fachowego na monitorowanie badań zamiast ich rejestrację i przygotowywanie próbek. Efektem tego jest lepsza kontrola jakości i szybsza walidacja wyników.

 • Nowoczesne wyposażenie laboratorium. Laboratorium jest wyposażane w aparaturę nowej generacji, spełniającą wymagania stawiane nowoczesnym laboratoriom, odpowiadającą wymogom certyfikacji. Może ono również korzystać z powierzonej aparatury, o ile ta spełnia wymagania dopuszczenia. Standardem jest pełna dwustronna komunikacja aparatów diagnostycznych, celem wyeliminowania błędów i przyspieszenia pracy.

 • Zamknięty system pobrań. Stosujemy próżniowy system pobrań BD Vacutainer. Zapewniamy wszelkie niezbędne pojemniki do pobrań w ilości i asortymencie zamówionym przez poszczególne oddziały.

 • Personel. Większość personelu jest nadal zatrudniona w Laboratorium Szpitala i w ten sposób zapewnia ciągłość procedur i zwyczajów tak ważnych dla lekarzy i specyfiki szpitala. Personel przechodzi do naszego Laboratorium do pracy na tych samych warunkach, na których był zatrudniony dotychczas, albo lepszych.

 • Profesjonalny odbiór materiału do badań – 6 dni w tygodniu o ustalonej porze.

 • Formę odbioru i prezentacji wyników, dostosowaną do potrzeb klienta – w tym możliwość odbioru wyników elektronicznie (wraz z ich wydrukiem) już w momencie autoryzacji przez diagnostę,
  czy też integracja systemu informatycznego klienta z systemem laboratoryjnym (protokół HL7), umożliwiająca „automatyczne“ przekazywanie zleceń i wyników pomiędzy tymi systemami.

 • Dostarczanie próżniowego systemu pobrań i innych pojemników - w ilości i asortymencie wynikającym z zapotrzebowania.

 • Dostarczanie kodów kreskowych służących do znakowania próbek – ochrona danych osobowych pacjentów, usprawnienie identyfikacji oraz zredukowanie tzw. błędów przedlaboratoryjnych.

 • Dostarczanie druków skierowań – dla usprawnienia pobrań poszczególne parametry są oznaczone kolorami korka probówki.

 • Konsultacje merytoryczne Kierownika Laboratorium (lekarza diagnosty), związane z wykonywanymi badaniami. Nasza kadra zarządzajaca w znacznym stopniu oparta jest o lekarzy (np.Dyrektor Zarządzajacy całej grupy synlab, Dyrektor Medyczny, Dyrektor Zarządzający synlab Polska, Dyrektor Sprzedaży). Ułatwia to współpracę dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb.

 

 • System raportów oraz archiwizacji wyników – dostosowany do potrzeb klientów, zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 • Wspólne akcje promocyjne – szczególnie w zakresie badań profilaktycznych nie refundowanych przez NFZ

Minimalizowanie ryzyka infekcji SARS-Cov-2 przed powrotem do miejsca pracy

W oparciu o analizę rynku, w obliczu trwającej pandemii wirusa SARS-CoV2, SYNLAB stworzył diagnostyczne ścieżki postępowania wraz z wytycznymi, zapewniającymi bezpieczny powrót pracy. Do tego celu SYNLAB wykorzystuje trzy główne narzędzia minimalizujące ryzyko wystąpienia infekcji: kwestionariusz kliniczny, opis ostatnich potencjalnych kontaktów z zakażonymi oraz konkretne algorytmy postępowania odnoszące się do wyników z dwóch poprzednich narzędzi.
Algorytmy te łączą w sobie analizę  RT-PCR oraz analizę  przeciwciał serologicznych (Ab). Najbardziej wszechstronnym podejściem do wykrycia zakażeń  jest badanie wszystkich kandydatów na SARS-CoV2 używając technologii biologii molekularnej. Poprzez pobranie wymazu z nosa/gardła , RT-PCR wyszukuje RNA wirusa. Jest to najbardziej czuły test do tego celu – nawet podczas braku występowania symptomów choroby.

Serologiczne testy w kierunku wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV2 (testy laboratoryjne) szukają kontaktu z nowym koronawirusem poprzez zmierzenie poziomu przeciwciał IgM, IgA oraz IgG we krwi. W przypadku narażenia na zachorowanie, jako pierwsze pojawiają się przeciwciała IgA, IgM, następnie IgG.
Diagnostyczne ścieżki postępowania dają  podstawy do podjęcia decyzji i do wykrycia czy osoba wracająca do pracy nie jest nosicielem wirusa SARS-CoV2 i nie wymaga dalszej izolacji, czy też bezpiecznie może wrócić na zajmowane stanowisko.

Bezpieczny powrót do miejsca pracy - diagnostyczna ścieżka postępowania

 

Wynik badania Co to oznacza?

Co trzeba zrobić?

IgA/IgM-
negatywny
IgG-negatywny
 • Brak aktywnej infekcji,
 • Zbyt niskie stężenie przeciwciał,
 • Za krótki czas od ekspozycji do pobrania materiału
Powtórzenie testu po 7-14 dni od pobrania materiału  aby wykluczyć zakażenie.
IgA/IgM+ pozytywny

IgG+ pozytywny

 • Możliwość aktywnej infekcji,

 • Przebyta infekcja

 

Wykonanie badania RT-PCR,

W przypadku pozytywnego wyniku RT-PCR , kontakt ze stacją epidemiologiczno-sanitarną - postępowanie według instrukcji

W przypadku negatywnego wyniku RT-PCR

powtórzenie testu po 7-10 dniach, powtórzenie testu przeciwciał po 7-14 dniach od pobrania

IgA/IgM+ pozytywny

IgG- negatywny

 • Możliwa aktywna infekcja

 • Możliwy kontakt z wirusem

 

Wykonanie badania RT-PCR,

W przypadku pozytywnego wyniku RT-PCR kontakt ze stacją epidemiologiczno-sanitarną – postępowanie zgodnie z instrukcjami

W przypadku negatywnego wyniku RT-PCR
powtórzenie testu po 7-10 dniach,
powtórzenie testu przeciwciał po 7-14 dniach od pobrania.

IgA/IgM- negatywny

IgG+ pozytywny

 • Możliwe uodpornienie na Covid-19.
 • Przeciwciała prawdopodobnie się rozwinęły. *

 

Na tym etapie, możliwość ponownego zakażenia nie może być wykluczona.

* Według aktualnego stanu wiedzy, możliwość wtórnego zakażenia wirusem nie może być wykluczona.

Pracownicy już zdiagnozowani na Covid-19 powinni być wyłączeni z tego procesu i podlegać ciągłemu monitorowaniu stanu zdrowia.
Przedstawione diagnostyczne ścieżki postępowania koncentrują się głównie na określeniu  pod jakimi warunkami pracownicy mogą wrócić do pracy, wykluczając bądź potwierdzając ryzyko infekcji. Aby podjąć ostateczną decyzję o powrocie do pracy, pod uwagę należy wziąć także wiek pracownika,  przebyte wcześniej choroby oraz choroby współistniejące.  Jednocześnie  cały czas należy utrzymywać bezpieczne środowisko pracy, zachowując niezbędne procedury bezpieczeństwa i higieny, dezynfekcji a także wymaganego dystansu między pracownikami.
Celem powyższych diagnostycznych ścieżek postępowania jest jak najskuteczniejsze wykrycie osób potencjalnie zarażonych w danej organizacji. Aktualny stan wiedzy odnoszący się do dynamiki rozwoju wirusa SARS-CoV2 nie pozwala w pełni zagwarantować czy badana osoba nie jest zakażona, a także potwierdzić, czy np. ozdrowieńcy mogą zarazić się po raz kolejny.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym ekspertem SYNLAB wysyłając mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Direttore Medico: Dr. Cosimo Ottomano (CMO)
Synlab Italia srl | Via Martiri delle Foibe, 1 - 20900 Monza (MB) | P.IVA 00577680176 - REA MB-1865893 - Capitale Sociale € 550.000,80 int. vers. | PEC: synlabitalia@pec.it

 

Credits

Chcemy mieć pewność, że przeglądanie naszej strony internetowej będzie dla Państwa przyjemnością. W związku z tym niniejsza witryna umieszcza pliki "cookies" na Państwa komputerze w celu zbierania informacji na temat korzystania z naszej witryny.