Test kałowy M2-PK

Jako nieinwazyjne badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego

Nowotwory przewodu pokarmowego są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci pacjentów leczonych w kierunku chorób nowotworowych. Obecnie najbardziej standardową metodą wykrywania polipów i raka jelita grubego u pacjentów powyżej 55 roku życia jest kolonoskopia. Niemniej jednak, badanie endoskopowe cieszy się małą popularnością i niewiele osób się na nie decyduje. Dlatego tak bardzo ważne jest wykorzystywanie nowych, uzupełniających, nieinwazyjnych badań metodą przesiewową.

Wczesne rozpoznanie raka jelita grubego jest konieczne dla jego skutecznego leczenia.

Kinaza pirogronianowa (PK) jest kluczowym enzymem metabolizmu glukozy (glikolizy) i istnieje w wielu izoformach które różnią się od siebie strukturą i występowaniem. Kinaza pirogronianowa typu L znajduje się w wątrobie i kanalikach nerkowych, kinaza pirogronianowa typu R w erytrocytach, kinaza pirogronianowa typu M1 w mięśniach i mózgu, a kinaza pirogronianowa typu M2 w płucach. Udowodnione zostało, że rozwój nowotworu prowadzi do utraty poszczególnych izoform z tkanek. Podczas gdy aktywne, specyficzne dla danych tkanek enzymy posiadają 4 podjednostki, M2-PK składa się z 2 lub mniej podjednostek , które są także mniej aktywne. Ta dimerowa forma M2-PK jest markerem proliferacji i jest charakterystyczna dla metabolizmu komórek nowotworowych. Dotychczas przeprowadzano badania jedynie w osoczu w celu wykrycia kilku nowotworów (płuc, piersi, nerek), jednak niedawno udało się opracować nową metodę, która polega na wykrywaniu tego markera nowotworów przewodu pokarmowego w kale.

Pozytywny wynik M2-PK w kale, czyli stężenie powyżej 4.0 U/ml, koreluje z częstotliwością występowania nowotworu jelita grubego u osób w wieku 45-65 lat.

Wykorzystanie pomiaru M2-PK zostało jak do tej pory udokumentowane w 6 badaniach naukowych. Dane z tych badań zostały poddane dokładnej analizie. Ogólna czułość M2-PK wynosi 77,9% w zakresie raka jelita grubego. Specyficzność waha się od 74,3% do 83,3%. Ogólna czułość na gruczolaki wynosi 45,9% i wzrasta do 61,1% w przypadku gruczolaków o średnicy powyżej 1 cm. Zaobserwowano również wysoki odsetek wyników dodatnich (90,4%) u pacjentów z przewlekłą zapalną chorobą jelit.

Test kałowy M2-PK daje możliwość poszerzenia istniejącej obecnie gamy badań przesiewowych na obecność raka jelita grubego. Większa popularność metod nieinwazyjnych w połączeniu z kolonoskopią dla potwierdzenia pozytywnych wyników, może prowadzić do usprawnienia wczesnego wykrywania tego typu nowotworów.